Bảng giá cáp điều khiển Alantek mới nhất 2017

Bảng giá cáp điều khiển Alantek mới nhất

Bảng giá cáp điều khiển Alantek và cáp đồng trục Alantek mới nhất vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết cụ thể tại thời điểm hiện tại.

ShIELDED TWISTED MULTIPAIR CONTROL/AUDIO CABLE
301-CI9601-0000 Alantek audio/control 14AWG, 1 pair cable rl (500m)
301-CI9602-0000 Alantek audio/control 14AWG, 2 pair cable rl (500m)

301-CI9501-0000 Alantek audio/control 16AWG, 1 pair cable rl (500m)
301-CI9502-0000 Alantek audio/control 16AWG, 2 pair cable rl (500m)
301-CI9504-0000 Alantek audio/control 16AWG, 4 pair cable rl (500m)
301-CI9510-0000 Alantek audio/control 16AWG, 10 pair cable rl (500m)

301-CI9401-0000 Alantek audio/control 18AWG, 1 pair cable rl (500m)
301-CI9402-0000 Alantek audio/control 18AWG, 2 pair cable rl (500m)
301-CI9403-0000 Alantek audio/control 18AWG, 3 pair cable rl (500m)
301-CI9404-0000 Alantek audio/control 18AWG, 4pair cable rl (500m)

301-CI9201-0000 Alantek audio/control 22AWG, 1 pair cable rl (500m)
301-CI9202-0000 Alantek audio/control 22AWG, 2 pair cable rl (500m)
301-CI9203-0000 Alantek audio/control 22AWG, 3 pair cable rl (500m)
301-CI9204-0000 Alantek audio/control 22AWG, 4 pair cable rl (500m)

301-CI9301-0000 Alantek audio/control 20AWG, 1 pair cable rl (500m)
301-CI9302-0000 Alantek audio/control 20AWG, 2 pair cable rl (500m)
301-CI9303-0000 Alantek audio/control 20AWG, 3 pair cable rl (500m)
301-CI9304-0000 Alantek audio/control 20AWG, 4 pair cable rl (500m)

301-CI9601-0500 Alantek audio/control 14AWG, 1 pair cable rl (500m)
301-CI9501-0500 Alantek audio/control 16AWG, 1 pair cable rl (500m)
301-CI9401-0500 Alantek audio/control 18AWG, 1 pair cable rl (500m)
301-CI9301-0500 Alantek audio/control 20AWG, 1 pair cable rl (500m)
301-CI9201-0500 Alantek audio/control 22AWG, 1 pair cable rl (500m)

301-CI9602-0500 Alantek audio/control 14AWG, 2 pair cable rl (500m)
301-CI9502-0500 Alantek audio/control 16AWG, 2 pair cable rl (500m)
301-CI9402-0500 Alantek audio/control 18AWG, 2 pair cable rl (500m)
301-CI9302-0500 Alantek audio/control 20AWG, 2 pair cable rl (500m)
301-CI9202-0500 Alantek audio/control 22AWG, 2 pair cable rl (500m)

301-CI9504-0500 Alantek audio/control 16AWG, 4 pair cable rl (500m)
301-CI9404-0500 Alantek audio/control 18AWG, 4 pair cable rl (500m)
301-CI9304-0500 Alantek audio/control 20AWG, 4 pair cable rl (500m)
301-CI9204-0500 Alantek audio/control 22AWG, 4 pair cable rl (500m)
UNShIELDED TWISTED MULTIPAIR AUDIO CABLE
301-CI8701-0000 1 pair 12 AWG Unshielded Twisted Pair Audio Cable rl (500m)
301-CI8601-0000 1 pair 14 AWG Unshielded Twisted Pair Audio Cable rl (500m)
301-CI8501-0000 1 pair 16 AWG Unshielded Twisted Pair Audio Cable rl (500m)
301-CI8401-0000 1 pair 18 AWG Unshielded Twisted Pair Audio Cable rl (500m)
301-CI8701-0500 1 pair 12 AWG Unshielded Twisted Pair Audio Cable rl (500m)
301-CI8601-0500 1 pair 14 AWG Unshielded Twisted Pair Audio Cable rl (500m)
301-CI8501-0500 1 pair 16 AWG Unshielded Twisted Pair Audio Cable rl (500m)
301-CI8401-0500 1 pair 18 AWG Unshielded Twisted Pair Audio Cable rl (500m)
ShIELDED/UNShIELDED FIRE RETARDANT CONTROL CABLE
301-CI9501-00LS Alantek Control shield cable 16 AWG- 1-pair LSZH rl (500m)
301-CI9401-00LS Alantek Control shield cable 18 AWG- 1-pair LSZH rl (500m)
301-FRS015-201P-3M05 Alantek 1Pair 2×1.5mm2 Fire Resistant Shielded Cable Orange rl (500m)
301-FRS025-201P-3M05 Alantek 1Pair 2×2.5mm2 Fire Resistant Shielded Cable Orange rl (500m)
301-FRU015-201P-3M05 Alantek 1Pair 2×1.5mm2 Fire Resistant Un-Shielded Cable Orange rl (500m)
301-FRU025-201P-3M05 Alantek 1Pair 2×2.5mm2 Fire Resistant Un-Shielded Cable Orange rl (500m)
ShIELDED/UNShIELDED FIRE RESISTANT CONTROL CABLE
301-FRU015-E05P-3M05 5PR X1.5MM2 FIRE RESISTANT UNSHIELDED CABLE ORANGE IEC 60331 rl (500m)
301-FRS015-E05P-3M05 5PR X 1.5MM2 FIRE RESISTANT SHIELDED CABLE ORANGE IEC 60331 rl (500m)
301-FRU015-B01P-3M05 Alantek 1Pair X 1.5MM2 FR Unshielded Cable, Orange IEC 60331 & BS 6387 C W Z rl (500m)
301-FRU025-B01P-3M05 Alantek 1Pair X 2.5MM2 FR Unshielded Cable, Orange IEC 60331 & BS 6387 C W Z rl (500m)
301-FRS015-B01P-3M05 Alantek 1Pair X 1.5MM2 FR Shielded Cable, Orange IEC 60331 & BS 6387 C W Z rl (500m)
301-FRS025-B01P-3M05 Alantek 1Pair X 2.5MM2 FR Shielded Cable, Orange IEC 60331 & BS 6387 C W Z rl (500m)
301-FRS015-E01P-3M05 1-pair 1.5MM2 Fire Resistant Shielded Cable, IEC 60331, Orange rl (500m)
301-FRS025-E01P-3M05 1-pair 2.5MM2 Fire Resistant Shielded Cable, IEC 60331, Orange rl (500m)
301-FRS015-E02P-3M05 2-pair 1.5MM2 Fire Resistant Shielded Cable, IEC 60331, Orange rl (500m)
301-FRS025-E02P-3M05 2-pair 2.5MM2 Fire Resistant Shielded Cable, IEC 60331, Orange rl (500m)
301-FRS015-B02P-3M05 2-pair 1.5MM2 Fire Resistant Shielded Cable, BS 6387 CWZ, Orange rl (500m)
301-FRS025-B02P-3M05 2-pair 2.5MM2 Fire Resistant Shielded Cable, BS 6387 CWZ, Orange rl (500m)
Coaxial Cable
301-RG5900-SSBK-1223 Alantek RG-59 Standard Shield Coaxial, Black rl (305m)
301-RG590F-SSBK-1223 Alantek RG-59 Standard Shield Coaxial w/ Flooding Compound rl (305m)
301-RG1100-SSBK-2223 Alantek RG-11 Standard Shield Coaxial, Black rl (305m)
301-RG110F-SSBK-2223 Alantek RG-11 Standard Shield Coaxial w/ Flooding Compound rl (305m)
301-RG110M-SSBK-2223 Alantek RG11 Standard shield with messenger rl (305m)
301-RG110M-3SBK-2223 Alantek RG11 Tri- Shield Coaxial with messenger rl (305m)
301-RG1100-3SBK-2223 Alantek RG11 Tri- Shield Coaxial no messenger rl (305m)
301-RG1100-QSBK-2223 Alantek RG11 Quad-shield coxial cable rl (305m)
301-RG0600-SSBK-1223 Alantek RG-6 Standard Shield Coaxial, Black rl (305m)
301-RG0600-SSWH-1223 Alantek RG-6 Standard Shield Coaxial, White rl (305m)
301-RG0600-3SWH-1223 Alantek RG-6 Tri-Shield Coaxial White rl (305m)
301-RG0600-QSBK-1223 Alantek RG6 Quad-shield coaxial cable rl (305m)
301-RG060F-SSBK-1223 Alantek RG-6 Standard Shield Coaxial c/w Flooding compound rl (305m)
301-RG5900-SSBK-1253 Alantek CATV RG59 Coaxial Cable 75 Ohms, 90% Braid, PVC Black rl (305m)
301-RG0600-SSBK-1253 Alantek CATV RG6 Coaxial Cable 75 Ohms, 90% Braid, PVC Black rl (305m)
301-RG1100-SSBK-2253 Alantek CATV RG11 Coaxial Cable 75 Ohms, 90% Braid, PE Black rl (305m)
301-RG590M-SSBK-1223 Alantek CATV RG59 Coaxial Cable 75 Ohms, 60% Braid, PVC Black, with Messenger rl (305m)
301-RG060M-SSBK-1223 Alantek CATV RG6 Coaxial Cable 75 Ohms, 60% Braid, PVC Black, with Messenger rl (305m)
301-RG59FM-SSBK-1223 Alantek CATV RG59 Coaxial Cable 75Ω, 60% Braid, PVC Black, with Msger. & Fldg. Comp rl (305m)
301-RG06FM-SSBK-1223 Alantek CATV RG6 Coaxial Cable 75Ω, 60% Braid, PVC Black, with Msger. & Fldg. Comp rl (305m)
301-RG11FM-SSBK-2223 Alantek CATV RG11 Coaxial Cable 75Ω, 60% Braid, PE Black, with Msger. & Fldg. Comp rl (305m)
301-RG5900-3SBK-1293 Alantek CATV RG59 Tri-Shield Coaxial Cable 75 Ohms, 77% Braid, PVC Black rl (305m)
301-RG0600-3SBK-1293 Alantek CATV RG6 Tri-Shield Coaxial Cable 75 Ohms, 77% Braid, PVC Black rl (305m)
301-RG1100-3SBK-2293 Alantek CATV RG11 Tri-Shield Coaxial Cable 75 Ohms, 77% Braid, PE Black rl (305m)
75Ω COAXIAL TRUNK CABLES
301-0AC500-0000 AC500 75Ω Coaxial Trunk Cable with Messenger rl (1000m)
301-0AC500-00NM AC500 75Ω Coaxial Trunk Cable Non-messenger rl (1000m)
301-0AC500-0FNM AC500 75Ω Coaxial Trunk Cable with Flooding Compound, Non-messenger rl (1000m)
301-0AC540-0000 AC540 75Ω Coaxial Trunk Cable with Messenger rl (1000m)
301-0AC540-00NM AC540 75Ω Coaxial Trunk Cable Non-messenger rl (1000m)
301-0AC540-0FNM AC540 75Ω Coaxial Trunk Cable with Flooding Compound, Non-messenger rl (1000m)
301-0AC565-0000 AC565 75Ω Coaxial Trunk Cable with Messenger rl (1000m)
301-0AC565-00NM AC565 75Ω Coaxial Trunk Cable Non-messenger rl (1000m)
301-0AC565-0FNM AC565 75Ω Coaxial Trunk Cable with Flooding Compound, Non-messenger

Vui lòng liên hệ phòng kinh doanh:

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỢP NHẤT
Địa chỉ: Liền kề TT17-B4 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: (O4).35511222 - (O4).35510427
Di động: 0936 559898 - O981 558668